Vedtægter

§ 1:

Foreningens navn:

Foreningens navn er Haderslev Familie og Firma Sport.

Stiftet den 8. April 1952.

Signatur: H.F.F.S.

§ 2:

Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Haderslev kommune.

§ 1:

Foreningens formål:

Foreningens formål er gennem familien og arbejdspladsen

at stimulere interessen for samvær, idræt og motion.

§ 4:

Organisationsforhold:

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og

underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende

love og vedtægter samt retningslinier.

Såfremt en klub på brevpapir o.l. anfører, at den

medlem af Haderslev Familie og Firma Sport, skal anføres “under

Dansk Firmaidrætsforbund”.

§ 5:

Medlemskab:

5.1.  Foreningen, er åben for alle, der er hjemmehørende

         i Haderslev kommune og omegn, samt deres

         familier.

 

   

5.2.  Som passive medlemmer optages personer, der ønsker

       at støtte foreningens formål.

       Enkeltmedlemmer som ikke deltager aktivt i en sportsgren

       kan optages i foreningen, mod at betale et gebyr, som

       fastsættes på generalforsamlingen.

      Medlemskab og kontingentbetaling følger kalenderåret.

§ 6:

Ordinær generalforsamling:

6.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

       Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen

       af februar måned og indkaldes med 14 dages varsel. Dagsordenen

       skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Udvalgenes beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  til godkendelse.
 1. Indkomne forslag.
 2. Godkendelse af næste års budget, herunder
  fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer.
 1. Valg i henhold til lovene.
 2. Eventuelt

 

6.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

       skal være formanden skriftligt i hænde senest  8 dage

       før mødet.

 

6.3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig

       uanset antallet af fremmødte.

 

6.4. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen

       finder det nødvendigt, eller når ¼ af medlemmerne stiller

      skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. En sådan

      begæring skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter

      modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel vedlagt

      dagsorden.

 

6.5. Alle medlemmer, herunder æresmedlemmer, har ret til at

      deltage i mødet. Bestyrelsen kan endvidere indbyde repræ-

      sentanter for myndigheder, institutioner samt idrætslige eller

      faglige organisationer i ind- og udland.

§ 7:

Afstemninger:

7.1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog

       kræves der 2/3 flertal ved ændringer i love og vedtægter.

 

7.2. Alle  medlemmer har stemmeret.

 

7.3. Kun fremmødte har stemmeret.

 

7.4. Skriftlig afstemning skal foretages, blot 1 medlem kræver det.

 

7.5. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold i pkt. 6.2.

kan komme til afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der

kan fremsættes på mødet.

 

7.6. Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under punktet

eventuelt.

§ 8:

Valg:

8.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

 

8.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Udvalgsformænd for idrætsgrenene.

                     

8.3. Vælges en udvalgsformand til en anden post i bestyrelsen

i et år, hvor han/hun ikke er på valg, kan der vælges en anden

af udvalgets medlemmer som formand, indtil næste valg. Valget

heraf afgøres af vedkommende udvalg.

 

8.4. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling efter følgende

kriterier: Formand og halvdelen af udvalgsformændene de lige år.

Næstformand, kasserer samt den anden halvdel af udvalgsformændene

de ulige år.

 

8.5. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

 

8.6. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 supleanter til bestyrelsen.

Disse indtræder i den rækkefølge de er valgt.

 

8.7. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis

hvert år.

8.8. Generalforsamlingen vælger 1 revisorsupleant for 1 år ad gangen.

§ 9:

Bestyrelsen:

9.1. Formand, næstformand og kasserer har den daglige ledelse af

foreningen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal,herunder

formand eller næstformand er til stede.

 

9.2. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Dog kan et medlem af bestyrelsen forlange skriftlig afstemning.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I dennes

fravær næstformanden

§ 10:

Øvrige udvalg:

10.1. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige
opgaver.

 

10.2. Hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og idrætsudvalg.

§ 11:

Medlemspligter:

11.1. Foreningens medlemmer, tilhørende klubber og hold er underkastet
de af foreningen og Dansk Firmaidrætsforbund vedtagne love, vedtægter
og retningslinier.

§ 12:

Tegningsret:


12.1. Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræves, for at være gyldige,
underskrift af formand og kasserer.

 

12.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af et
flertal i bestyrelsen.

 

12.3. Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige
medlemmer hæfter ikke personligt for en eventuel gæld i foreningen.

§ 13:

Kontingent:

13.1. Kontingenter fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling
fra bestyrelsen og forfalder ved tilmelding til de enkelte aktiviteter
og skal betales ved aktivitetens begyndelse.

 

13.2. Såfremt et medlem er i restance, erindres det herom med angivelse af
en passende frist, og hvis denne overskrides, kan medlemmet slettes
som medlem.

§ 14:

Regnskab og revision:


14.1. Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for
foreningens kassebeholdning m.v.

 

14.2. Regnskabet følger kalenderåret og skal indeholde et driftsregnskab
og en status.

 

14.3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
på generalforsamlingen.

 

14.4. Revision af regnskabet skal være foretaget senest 14 dage før
generalforsamlingen.

 

14.5. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger
rapport til bestyrelsen.

 

14.6. Revisionen skal foretages ud fra en god regnskabsskik og revisorerne
kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

§ 15:

Eksklusion:

15.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid, med øjeblikkelig varsel, ekskludere
medlemmer og klubber, der ikke overholder foreningens love, vedtægter
og retningslinier, eller udviser grov usportslig optræden ved stævner og
turneringer.

 

15.2. Ligeledes kan et flertal i bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen,
hvis disse arbejder til skade for foreningen.

 

15.3. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende
ordinære generalforsamling, hvortil de også har adgang.

 

15.4. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§ 16:

Våbenpåtegning:

16.1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens
skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent
at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn
af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt
tilladelse til et våben.

 

16.2. En våbenpåtegning bortfalder, når medlemsskabet af foreningen ophører
eller overflyttes til anden forening.

§ 17:

Vedtægtsændringer:

17.1. Forslag til ændringer i love og vedtægter kan indstilles af såvel bestyrelse,
udvalg og medlemmer.

 

17.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne
stemmer herfor.

 

17.3. Bestyrelsen er dog bemyndiget til under forbehold af generalforsamlingens
endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens love
og vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders
eller organisationers krav, uden at § 17 pkt. 2 behøver gå i opfyldelse.

§ 18:

Foreningens  opløsning:

18.1. Opløsning af foreningen kan kun ske, når 4/5 af de fremmødte medlemmer
på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

 

18.2. Ved en eventuel opløsning har kommunen forkøbsret til foreningens
ejendom.

 

18.3. Såfremt der efter opløsning skulle findes overskydende midler tilhører
disse Dansk Firmaidrætsforbund.

 

18.4. Den afgående bestyrelse har pligt til at forestå afviklingen af foreningen.

§ 19:

 

Tidligere Love  annulleres herved

 

Således vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde i Haderslev den 13.

november 1957, rettet i november 1963, november 1967, november 1970,

november 1974, november 1977, november 1981, november 1985, november

1990, februar 1992 og februar 1997.august 2002 . august 2003. Februar 2009

 

 

  Torben Laursen                                                         Kjeld Østergaard

------------------------------                                       --------------------------

  Dirigent                                                                    Formand